0
Košík

Prohlášení o zpracování osobních údajů společnosti COMIMPEX PRINT s.r.o.

Při zpracování osobních údajů v naší společnosti klademe důraz na jejich ochranu, transparentní použití a jsou pomocí vhodných technických prostředků a organizačních opatření plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zpracováváme pouze na základě a v rozsahu dovoleném obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně osobních údajů a předpisů souvisejících (dále jen „GDPR“). To platí i pro veškeré zpracovatele, kteří osobní údaje zpracovávají v souladu s našimi pokyny.

Níže proto uvádíme zásady a právní důvody zpracování osobních údajů. K jakým účelům a jak dlouho společnost COMIMPEX PRINT s.r.o., tyto osobní údaje zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost COMIMPEX PRINT s.r.o. (dále jen COMIMPEX PRINT), IČ: 01620428, se sídlem Haškova 153/17, 638 00 Brno-Lesná, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku, vedená u Krajského soudu v Brně, spis. značka C 78812/KSBR. Kontakt na správce osobních údajů: obchod@c-print.cz.

Společnost COMIMPEX PRINT s.r.o. nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je subjekt osobních údajů (zákazníci fyzické osoby, zástupci (FO) zákazníků, kteří jsou právnickou osobou - obchodní společnosti, státní podniky apod., vlastní zaměstnanci, dodavatelé fyzické osoby (OSVČ), zástupci (FO) dodavatelů, kteří jsou právnickou osobou) společnosti COMIMPEX PRINT poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu s COMIMPEX PRINT, nebo které společnost COMIMPEX PRINT shromáždila jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

Zdroje osobních údajů

 • přímo od fyzické osoby v rámci uzavření smlouvy, objednávky a poptávky na služby, jednání apod.
 • přímo od právnické osoby, jejího zástupce, v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu
 • z firemního webu
 • z e-shopu
 • ze zákonné povinnosti

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci fyzické osoby (např. jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště)
 • údaje umožňující kontakt s fyzickou osobou (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
 • ekonomické údaje (např. bankovní spojení – číslo účtu)
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
 • zákonem požadované osobní údaje

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje fyzických osob COMIMPEX PRINT zpracovává z následujících důvodů:

 1. plnění smlouvy, kterou klient s COMIMPEX PRINT uzavřel
 2. zákonná povinnost (např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o archivnictví a spisové službě, zákon o ochraně veřejného zdraví, zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19)
 3. přímý marketing (zasílání informací o službách COMIMPEX PRINT) vůči zákazníkům

S ohledem na tyto účely COMIMPEX PRINT zpracovává pouze osobní údaje, které jsou uvedeny ve smlouvě nebo které získá od fyzické osoby v průběhu plnění smlouvy, (viz předchozí bod Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování). Zpracování osobních údajů fyzické osoby pro účely plnění smlouvy je nezbytným požadavkem pro samotné uzavření smlouvy a poskytnutí plnění ze strany COMIMPEX PRINT.

Potřebuje COMIMPEX PRINT ke zpracování osobních údajů souhlas fyzické osoby?

COMIMPEX PRINT zpracovává osobní údaje dle předchozího bodu písm. a) až c) pouze v režimech, k nimž souhlas fyzické osoby nepotřebuje.

Jak dlouho COMIMPEX PRINT osobní údaje zpracovává?

Osobní údaje fyzických osob COMIMPEX PRINT zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu. Po ukončení smlouvy COMIMPEX PRINT uchovává osobní údaje dál, pokud má takovou povinnost z nějakého právního předpisu. V současné době to může být až 10 let od ukončení smluvního vztahu. Dalším důvodem uchovávání osobních údajů může být právní nárok COMIMPEX PRINT z důvodu evidence a vymáhání neuhrazené částky za poskytnuté služby.

Soubory cookies

Tato webová stránka (dále jen „Web“), používá cookies a technologie obdobné cookies.

Co jsou cookies?

Cookies jsou krátké textové soubory, které navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Díky cookies vás může správce odlišit od jiných uživatelů Webu a účinněji si zaznamenat informace o vaší návštěvě a chování na Webu. Cookies nejsou nikterak škodlivé pro vaše zařízení ani pro jeho software. Jako uživatel můžete vypnout či omezit užívání cookies ve vašem prohlížeči.

Soubory cookies je možné používat pro mnoho účelů, např.:

 • zajištění fungování základních funkcí webu
 • uložení preferovaného jazyka
 • analýza návštěvnosti s cílem vylepšování webu a
 • marketingové účely, zejména zobrazení reklamy na stránkách

Jaké typy cookies na Webu používáme?

a)    Základní (nutné) cookies

Základní cookies, které jsou nezbytné k tomu, aby Web plnil své základní funkce a aby nám byl umožněn provoz tohoto Webu. Tyto cookies jsou automaticky umístěny na vašem počítači nebo jiném zařízení v okamžiku, kdy vstoupíte na Web, anebo provádíte některou z možných činností na Webu. Základní cookies nemůžete zakázat. Bez nich by Web nemohl správně fungovat.

b)    Preferenční cookies

Preferenční cookies dovolují Webu zapamatovat si informace, které ovlivňují vzhled a chování Webu. Jedná se například o region, ve kterém se nacházíte, nebo preferovaný jazyk. Tyto cookies budeme ukládat na vaše zařízení, pouze pokud nám to dovolíte buď pomocí cookie lišty, nebo na vašem prohlížeči.

c)     Analytické cookies

Analytické cookies jsou používány zejména službou Google Analytics proto, abychom zjistili, jak Web využíváte. Služba Google Analytics používá cookies za účelem analýzy způsobu užívání Webu s cílem zlepšovat fungování webu. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky budou přeneseny a uloženy na serverech společnosti Google, Inc. Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně. Tato data jsou určena výhradně pro vyhodnocování užívání webových stránek. Anonymita je zaručena tím, že společnost Google, Inc., nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Společnosti Google, Inc. nebudou odeslány ani žádné jiné osobní údaje (např. email, jméno či telefonní číslo).

Více informací o tom, jak Google, Inc. používá analytické cookies, naleznete zde:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Tyto cookies budeme ukládat na vaše zařízení, pouze pokud nám to dovolíte, buď pomocí cookie lišty, nebo na vašem prohlížeči.

d)    Marketingové cookies

Marketingové cookies jsou používány k mapování návštěvníků napříč webovými stránkami. Tyto soubory cookies slouží k zobrazení reklamy relevantní pro jednotlivé uživatele a jejich předání provozovatelům reklamy. Je proto hodnotná zejména pro cizí inzerenty. Pro tyto účely využíváme zejména služby Facebook a Google.

Tyto cookies budeme ukládat na vaše zařízení, pouze pokud nám to dovolíte, buď pomocí cookie lišty, nebo na vašem prohlížeči.

Chcete změnit nastavení souborů cookies?

Pokud nechcete, abychom na vašem prohlížeči ukládali preferenční, analytické nebo marketingové cookies, můžete si tyto preference upravit ve vašem prohlížeči. Tím zabráníte sběru dat o vás. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na těchto adresách:

Pokud chcete nastavení cookies změnit a nevíte si rady, můžete se nám také ozvat na náš e-mail obchod@c-print.cz.

Kategorie příjemců osobních údajů

COMIMPEX PRINT při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá i služby jiných dodavatelů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané COMIMPEX PRINT, mají postavení tzv. zpracovatelů osobních údajů. Zpracovatel v takovém případě zpracovává osobní údaje dle pokynů COMIMPEX PRINT a nesmí je využít jinak. COMIMPEX PRINT takového dodavatele pečlivě vybírá a s každým zpracovatelem uzavírá zpracovatelskou smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které jsou pro zpracovatele stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

COMIMPEX PRINT může mít také zákonnou povinnost v určitých případech poskytovat osobní údaje státním orgánům. COMIMPEX PRINT nepředává osobní údaje do zemí mimo území EU.

Práva fyzických osob – subjektů osobních údajů

Každý subjekt osobních údajů má právo na informace o zpracování osobních údajů. Společnost COMIMPEX PRINT tyto informace shrnula do tohoto „Prohlášení“. Pokud v tomto „Prohlášení“ nenaleznete, co jste hledali, kontaktujte naši společnost: obchod@c-print.cz nebo na adrese sídla Haškova 153/17, 638 00 Brno-Lesná. Dle nařízení GDPR má subjekt údajů od 25. 5. 2018 v případě, že bude pro COMIMPEX PRINT identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže svoji totožnost, následující práva:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu či výmaz - subjekt osobních údajů má právo na informaci o účelu zpracování, jeho rozsahu či době uchování, zároveň má právo na to, aby byly zpracovány pouze přesné osobní údaje, které odpovídají skutečnosti – s tímto zároveň souvisí právo na případnou opravu nepřesných osobních údajů, pokud již pominul účel či zákonný důvod, na základě kterého byly osobní údaje zpracovány, má právo na jejich výmaz
 • právo vznést námitku - námitku má možnost subjekt vznést kdykoliv, když se domnívá, že zpracování probíhá v rozporu s právními předpisy, COMIMPEX PRINT v případě oprávněnosti námitky má povinnost zpracování osobních údajů ukončit
 • právo na přenositelnost údajů - pokud COMIMPEX PRINT subjekt požádá, aby jeho osobní údaje předala jinému správci, udělá tak v rozsahu, v jakém o to subjekt požádá
 • právo na omezení zpracování - v případě, že jsou zpracovávané údaje subjektu nepřesné, omezí COMIMPEX PRINT jejich zpracování po dobu nutnou k jejich opravě či doplnění, zpracování COMIMPEX PRINT omezí také po dobu, po kterou prověřuje, že vznesená námitka je legitimní
 • právo na oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů - toto právo spočívá v povinnosti COMIMPEX PRINT oznámit subjektu v souladu s právními předpisy případy, kdy dojde k porušení zabezpečení osobních údajů subjektu, z nějž vyplyne vysoké riziko pro práva a svobody dotčené fyzické osoby
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů - kdykoli může subjekt podat podnět či stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů: Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ: 170 00, telefonní číslo: +420 234 665 111, web: uoou.cz

Závěrečná ustanovení

Tyto zásady zpracování osobních údajů a jejich ochrany jsou veřejně přístupné na internetových stránkách společnosti COMIMPEX PRINT s.r.o. Správce je oprávněn tyto zásady aktualizovat nebo měnit. Nová verze bude vždy zveřejněna na těchto internetových stránkách.

 

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.